ნომრები დ. კლდიაშვილის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 8 11 12 14 15 17 18 20 22
ნომრები დმანისის შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7
ნომრები დოლაბაურის 1-ლი ხევი-ზე
12 14 15 17